Tiếng Anh | Tiếng Việt

Chuyển giao hệ thống

NaviWorld Vietnam hiểu rằng để tạo ra lợi thế cạnh tranh và hoạt động hiệu quả, mỗi công ty đều có những yêu cầu phải tùy biến, chỉnh sửa giải pháp chuẩn. Chúng tôi tự hào về kinh nghiệm và kiến thức trong việc sử dụng các công nghệ phát triển mới nhất trong lĩnh vực này. Kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm tích hợp các ứng dụng đã có, gói ứng dụng với các ứng dụng công nghệ mới.