Tiếng Anh | Tiếng Việt

Dịch vụ chuyên nghiệp

Xem theo chủ đề:

 

Dịch vụ của chúng tôi

 

Chúng tôi tập trung vào cải tiến hiệu quả hoạt động và cân nhắc các thay đổi về mặt chiến lược, tổ chức, quy trình và công nghệ, như là phương cách để giúp khách hàng không chỉ đạt được duy nhất mục tiêu công nghệ, mà còn là kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi công nghệ đó.

 

NaviWorld có kinh nghiệm sâu và rộng để nắm bắt các vấn đề về chính sách, tổ chức, công nghệ, tài chính có thể phát sinh trong dự án. 

 

Các dịch vụ tư vấn về giải pháp kinh doanh của chúng tôi tư vấn bao quát toàn bộ các nhu cầu kinh doanh, bao gồm:

 

  • Chiến lược về công nghệ thông tin

 

  • Quản lý dự án và tích hợp hệ thống

 

  • Triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

 

  • Chuyển giao các hệ thống tùy biến

 

  • Thiết kế và chuyển giao hạ tầng cơ sở công nghệ