Tiếng Anh | Tiếng Việt

Quản lý bảo trì tài sản

Tăng cường chức năng quản lý bảo trì tài sản cho Microsoft Dynamics NAV

 

Các tính năng quản lý tài sản của NAV sẽ giúp bạn tối giản thời gian ngừng hoạt động, quản lý  hiệu qủa các nguồn tài nguyên, tối đa hoá lợi nhuận và an toàn cao trong việc phân bổ hiệu suất hoạt động tài sản.NAV cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích vàd các kế hoạch dự đoán cũng như các kế hoạch dự phòng.


Quản lý bảo trì tài sản hoàn toàn tích hợp với các module có liên quan như sổ cái, kho, tài sản cố định, trung tâm yêu cầu lập kế hoạch và tài khoản phải thu, phải trả.

 

Tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động quản lý bảo trì

 • Dễ dàng kiểm soát và quản lý toàn bộ tài sản
 • Đơn giản những yêu cầu quản lý (bảo dưỡng) phát sinh hàng ngày với sự trợ giúp của yêu cầu dịch vụ
 • Sự truy cập thông tin nhanh
 • Những đặc tính phức tạp như dự đoán hiệu quả sử dụng tương lai của tài sản
 • Hợp nhất công cụ đánh giá và tạo điều kiện thuận lợi cho những sự đánh giá (Máy và các giao diện bằng máy)

 

Quản lý thông tin dễ dàng, dễ hiểu gồm:

 • Quản lý lệnh bảo dưỡng
 • Chi phí cho phụ tùng thay thế
 • Các thông tin xác thực liên quan đến duy trì nhân sự
 • Chi phí cho hoạt động bảo trì

 

Hợp nhất hoạt động quản lý tài sản với các tính năng tiêu chuẩn khác của Microsoft Dynamics NAV

 • Sổ cái
 • Tài sản cố định
 • Khả năng lập kế hoạch theo yêu cầu
 • Hàng tồn kho
 • Mua hàng và các khoản phải trả

 

 

 

Tài liệu