Tiếng Anh | Tiếng Việt

Triển khai ERP/CRM

NaviWorld Vietnam có sự liên kết chặt chẽ với nhiều công ty phần mềm lớn, và có kinh nghiệm trong nước và quốc tế về các sản phẩm như Microsoft Dynamics NAV, SL, AX, RMS và CRM. Giao diện và báo cáo của các hệ thống này đều đã được chuyển sang tiếng Việt, hệ thống tuân thủ theo quy định của Hệ thống kế toán Việt Nam, sẵn sàng áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam.